kód: fir26

Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Lektor:

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.

Anotace:

Kurz by měl přehlednou formou uvést podnikové manažery z nefinančních oborů
do základních znalostí práce s finančními výkazy společnosti, poukázat na možné nástroje finančního řízení. Tento kurz je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku (výrobní, obchodní i sféry služeb), kteří chtějí pracovat s výkazy jako podporou pro jejich efektivní rozhodování a řízení. Rozšíření znalostí z ekonomických oborů bude pro větší názornost provedeno formou přednášky s diskuzí, praktických ukázeka případových studií.

 

Program:

 • Stručný přehled a srovnání finančního a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví   - hlavní principy a účel účetnictví pro manažerské rozhodování
 • Způsob získání dat a původ vykazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
 • Příprava a způsob sestavení rozvahy
 • Jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
 • Rozvaha a hospodářský výsledek podniku
 • Jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku – výkaz zisků a ztrát:
 • Výnosy (tržby) společnosti – jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
 • Náklady společnosti – klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů
  a způsob vykazování
 • Souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
 • Způsob sestavení výsledovky
 • Rozvahové a výsledkové operace – srovnání a návaznost
 • Výkaz peněžních toků (Výkaz Cash Flow)
 • Základní rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
 • Způsob sestavení výkazu
 • Vypovídací schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní managerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů a manažerského účetnictví (plánování, finanční analýza, provozní financování, investiční činnost, analýza bodu zvratu)

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.