Další kurzy z výběru (65):
kód: pra128

Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Vymáhání pohledávek je proces, který zpravidla není příjemný ani pro dlužníka, ani pro věřitele. Účinným řešením je předcházení těmto situacím, ale mnohdy i tato snaha nemusí být zcela úspěšná a následně je pak vymáhání pohledávek pro věřitele jedinou šancí, jak chránit svá práva a své peníze získat zpět. Řešení pohledávek však nemusí být vůbec složité a nákladné. Neuhrazená pohledávka bude pro Vás již minulostí.
Na tomto kurzu získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze minimalizovat negativní dopady neplnění závazku. Obeznámíme Vás s efektivními a moderními metodami vymáhání pohledávek, ukážeme Vám, jak v konkrétních případech postupovat s důrazem na praktické a efektivní řešení, jaký způsob zajištění závazku zvolit a jaké sankční mechanismy lze v jednotlivých případech využít. V neposlední řadě Vám ukážeme, jak vymáhání pohledávek probíhá v jednotlivých etapách civilního a rozhodčího řízení a jaká je realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení, rovněž Vás upozorníme i na alternativní způsoby řešení sporů.
Kurz je určen pro pracovníky oddělení vymáhání pohledávek, účetní, podnikové právníky obchodních zástupců, členy středního managementu.

Program:

 • Vymezení základních pojmů (pohledávka, splatnost pohledávky, výzva k plnění, příslušenství pohledávky, běh lhůt, prodlení dlužníka věřitele).
 • Prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy.
 • Fáze uzavírání smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a znalosti věřitele z oblasti závazkových vztahů, obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky
  • úhrada kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva, vady zboží
  • podmínky pro ukončení smlouvy
  • nástroje pro zajištění pohledávek
  • využití doložek ve smlouvě (doložka o řešení sporů, volba práva, sudiště, mediační doložka atd.)
  • doručování v obchodních vztazích
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání
  • doložení vzniku pohledávky
  • uznání dluhu, kvitance, dlužní úpis
  • alternativní způsoby řešení sporu
  • narovnání
  • upomínka pro neplnění závazku, předžalobní upomínka, splátkový kalendář
 • Fáze soudního řešení sporu
  • řešení sporu před rozhodcem (výhody, nevýhody, problematické rozhodčí doložky, úloha obecných soudů)
  • řešení sporů před obecnými soudy (příslušnost soudů, soudní poplatek, náklady řízení, dokazování, návrh na vydání platebního rozkazu, směnečného rozkazu, elektronického platebního rozkazu, výkon rozhodnutí)
 • Dotazy, diskuze

 

Cena:

2 890 Kč bez DPH (3 497 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

13.05.2021

Nabízené termíny
13.05.2021
(9:00 - 15:30)