kód: pra63

Zákon obchodních korporací ve světle změn a aktuální judikatury

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

V době příprav tohoto kurzu vrcholily práce na rozsáhlejší novele zákona o obchodních korporacích, která by měla vyjasnit alespoň část sporných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Kurz bude tedy zaměřen na příslušné legislativní změny a jejich uplatnění v praxi a část semináře bude věnována pohledu nejnovějších rozhodnutí NS z oblasti práva obchodních korporací v případech, kde právní úprava de lege lata přinesla značné výkladové nejasnosti.
Můžeme se již dnes těšit na nové informace týkající se dosavadní judikatury a známého evergreenu - souběhu funkcí nebo na informace vyplývající z rozhodnutí o pověření člena orgánu jednáním vůči zaměstnancům a úpravě způsobu zastupování. Čekají Vás nové informace ohledně plné moci k založení obchodní korporace spolu s názorem kolegia a mnoho dalšího.

Program:

 • Orgány korporací a jejich složení
  • struktura, typy orgánů
  • základní pravidla pro rozhodování
  • právnická osoba coby člen voleného orgánu
 • Změny v postavení člena orgánu
  • zákonné požadavky pro výkon funkce člena statutárního orgánu
  • vznik a zánik funkce
  • důsledky porušení povinností, péče řádného hospodáře
  • vyloučení z výkonu funkce, ručení při úpadku
 • Jednání za korporaci
  • způsob jednání
  • omezení jednatelského oprávnění a jeho vliv na neplatnost právních jednání
  • důsledky absence souhlasu valné hromady s právním jednáním
  • pověření člena statutárního orgánu jednáním vůči zaměstnancům
 • Odměňování členů volených orgánů
  • smlouva o výkonu funkce
  • souběh funkcí
 • Práva a povinnosti společníků
  • právo podílet se na řízení společnosti
  • právo svolat valnou hromadu
  • právo na vypořádací podíl
  • právo na přiměřené zadostiučinění
  • vkladová povinnost
  • povinnost loajality
  • squeeze out, sell out
 • Valná hromada
  • svolání
  • místo konání
  • průběh
  • působnost
  • řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady
  • důsledky zákazu výkonu hlasovacích práv na posuzování způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.