Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

25.03.2019

Program:

 • Stručný přehled a srovnání finančního a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví   - hlavní principy a účel účetnictví pro manažerské rozhodování
 • Způsob získání dat a původ vykazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
 • Příprava a způsob sestavení rozvahy
 • Jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
 • Rozvaha a hospodářský výsledek podniku
 • Jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku – výkaz zisků a ztrát:
 • Výnosy (tržby) společnosti – jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
 • Náklady společnosti – klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů a způsob vykazování
 • Souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
 • Způsob sestavení výsledovky
 • Rozvahové a výsledkové operace – srovnání a návaznost
 • Výkaz peněžních toků (Výkaz Cash Flow)
 • Základní rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
 • Způsob sestavení výkazu
 • Vypovídací schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní managerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů a manažerského účetnictví (plánování, finanční analýza, provozní financování, investiční činnost, analýza bodu zvratu)

O lektorovi:

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.