Nabízené vzdělávací moduly

Vzdělávací program projektu Region je složen ze šesti samostatných modulů. Tři moduly jsou zaměřeny na zvýšení občanských kompetencí v rámci zásadních změn v novém Občanském zákoníku, zbývající tři moduly jsou zvoleny pro posílení znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, finanční gramotnosti a podnikání. Jednotlivé vzdělávací moduly mají rozsah 8 vyučovacích hodin (3 hodiny teoretická přednáška, 3 hodiny praktická aplikace, 1 hodina diskusní blok, 1 hodina shrnutí a závěr).

1. Občanský zákoník – soukromé právo

 • odlišení soukromého a veřejného práva, hmotného a procesního práva
 • příklady nicotných, neplatných a relativně neúčinných právních jednání
 • právní osobnost a svéprávnost
 • podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat – předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a omezení svéprávnosti
 • druhy právnických osob – korporace, fundace, ústavy
 • obchodní korporace - společnosti a družstvo
 • práva slabší smluvní strany – zejména spotřebitele
 • podoba a soukromí člověka
 • právo na duševní a tělesnou integritu člověka
 • právo člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
 • ochrana lidského těla po smrti člověka

2. Rodinné a dědické právo

 • vznik manželství (uzavření předmanželské smlouvy)
 • zánik manželství, podmínky tzv. „sporného“ a „nesporného rozvodu“ (návrh na rozvod)
 • pojem a obsah společného jmění manželů (SJM)
 • určení mateřství, určení otcovství - řízení o určení a popření otcovství
 • osvojení – souhlas s osvojením, následky osvojení, osvojení zletilého
 • výživné (alimenty), pomocné tabulky pro určení výživného
 • poručenství, opatrovnictví dítěte, svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství, ústavní výchova (uzavření smlouvy o náhradním mateřství)
 • dědická smlouva, závěť a zákon, který počítá se šesti dědickými třídami (vydědění potomka, sepis závěti)
 • odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele - možnost dědice vyhradit si soupis pozůstalosti

3. Sousedské právo, ochrana člověka a majetku

 • přímé a nepřímé imise vnikající na pozemek souseda (voda, kouř, pach atd.)
 • problematika věci nebo zvířete na cizím pozemku
 • převisy, podrosty a spadlé plody na sousedův pozemek
 • sázení stromů v blízkosti hranic mezi pozemky
 • zřizování staveb v těsné blízkosti společné hranice pozemků
 • problematika rozhraní mezi sousedními pozemky – ploty, zdi, meze
 • objasnění základu věcného břemene, které tkví v tom, že osoba získává právo k cizí věci
 • rozlišení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena
 • nabytí věci do vlastnictví vydržením
 • běh času a právo – promlčení, prekluze a vydržení
 • podmínky pro výkon svépomoci (možnost pomoci si ke svému právu sám)
 • vyloučení povinnosti k náhradě újmy způsobené nutnou obranou nebo v krajní nouzi
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy

4. Finanční a spotřebitelská gramotnost

 • rodinný rozpočet – co ho ovlivňuje
 • nový pohled na práci s penězi – pokud chci, aby se něco změnilo, musím začít věci dělat jinak
 • příjmová strana a výdajová strana – co tam všechno patří
 • finanční časová osa – jak se na ní projevují životní etapy
 • zásady práce s finančními produkty (nejdříve si říci, co chci – následně si k tomu přiřadit příslušné produkty)
 • „Nekupovat“ něco jen pro to, že si myslím, že je to výhodné
 • aktivní produkty – spořící a investiční produkty
 • práva v případě uložení peněz, rizika spojená s uložením peněz
 • pasivní produkty – hypotéky, úvěry…
 • práva při sjednávání a rušení finančních produktů
 • zákonitosti finančního trhu
 • jak poznat dluhovou past
 • jak řešit dluhovou past
 • důsledky neřešení dluhové pasti
 • exekuce – jak se jí vyhnout

5. Digitální technologie

 • výběr zařízení a programového vybavení (pevný PC, notebook, tablet, chytrý telefon – výhody, nevýhody, cenové relace; operační systémy – srovnání; programové vybavení zdarma)
 • Internet (možnosti připojení – technologie, provider; stránky státních organizací, registry)
 • Webhosting (návrh jednoduché webové stránky na Google nebo pomocí rozhraní webu jiné společnosti, např. redakční systém webnode)
 • Google dokumenty (vytvoření dokumentu – návrh formuláře – dotazník/objednávka; sdílení dokumentu – zveřejnění dotazníku/objednávky; vyplnění dotazníku/objednávky; prohlídka odpovědí a jejich vyhodnocení) 
 • Google kalendář (sdílený kalendář, pozvánka na akci, úkoly, využití chytrého telefonu)
 • cloudová úložiště (vysvětlení pojmu, nabízené možnosti, poplatky) 

6. Základy podnikání

 • základní pojmy z obchodního podnikání, typologie podniků
 • organizační struktura společnosti (forma podnikání, způsob zajištění potřebných povolení a oprávnění)
 • význam plánování pro úspěch podnikání, plánovací proces a proč plánovat (porozumění, kde jsme; rozhodnutí, kam chceme jít; plánování, jak se tam dostaneme), schéma plánovacího procesu
 • podnikatelský plán jako součást procesu plánování, struktura podnikatelského plánu
 • tvorba podnikatelského plánu a jeho osnova