Další kurzy z výběru (45):
kód: du50

Účetní výkazy podniků a jak se v nich správně orientovat - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.

Anotace:

Kurz seznamuje přehlednou formou se strukturou a obsahem základních výkazů společnosti používaných v podnikatelské sféře - rozvahou a výkazem zisků
a ztrát. Věnuje se podrobně vysvětlení jednotlivých položek výkazů, jejich vzniku a obsahu, a to včetně změn, které nastaly ve struktuře výkazů po změně zákona o účetnictví platné od 1. 1. 2016.
Bude veden formou přednášky s diskuzí a  doplněn praktickými ukázkami. Tento kurz je vhodný pro všechny, kdo se potřebují ve výkazech orientovat a také pro ty, kteří potřebují pracovat s výkazy jako podporou pro jejich efektivní rozhodování
a řízení (obchodníci, technici, manažeři i neekonomové).

Program:

 • Hlavní principy a účel účetnictví a způsob získání dat a původ vykazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
  • příprava a způsob sestavení rozvahy
  • jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
  • rozvaha a hospodářský výsledek podniku
  • jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku – výkaz zisků a ztrát:
  • výnosy (tržby) společnosti – jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
  • náklady společnosti – klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů
   a způsob vykazování
  • souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
  • způsob sestavení výsledovky
  • rozvahové a výsledkové operace – srovnání a návaznost
 • Výkaz Cash flow – obsah a způsob sestavení výkazu
 • Vypovídací schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní manažerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů (plánování, finanční analýza, provozní financování, investiční činnost, atd.)
   

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.