Další kurzy z výběru (45):
kód: pra83

Veřejné zakázky, smlouvy a ceny - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Jiří Blažek
Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se problematikou z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodním a technickým právem, zadávání veřejných zakázek, Občanským zákoníkem a katastrem nemovitostí. V průběhu přednášek využívá svých bohatých praktických zkušeností získaných u nás i v zahraničí. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků.

Anotace:

Tento kurz bude zaměřen na veřejné zakázky a nový občanský zákoník včetně prováděcích vyhlášek v roce 2016/2017. Kurz bude také věnován novému zákonu č. 134/2016 Sb. a praktické aplikaci zákona z hlediska dodržení postupů zákona o veřejných zakázkách včetně uzavření vyvážené smlouvy na plnění VZ.

Program:

 • Nový zákon o veřejných zakázkách, rozdíly oproti stávajícímu zákonu
  č. 137/2006 Sb., ZVZ
 • Směrnice 2014/24 EÚ, 2014/25 EÚ, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. 10. 2016
 • Občanský zákoník (NOZ) a úprava zadávací dokumentace, v oblasti smluvních ujednání
 • Zadávání veřejných zakázek a správný postup uchazečů o veřejné zakázky, změna předpokládaných hodnot
 • Související právní, účetní, daňové a cenové předpisy
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o ZVZ a možné změny závazku podle ustanovení
  § 100, § 104, § 222, vysvětlení vazeb
 • Kritérium pevná cena a vyhodnocení kritérií kvality
 • Nejčastěji používané smluvní typy dle NOZ na veřejné zakázky
 • Druhy veřejných zakázek, kdy se jedná o veřejnou zakázku, jedna veřejná zakázka dle ZVZ a NOZ
 • Zadávací postupy, zadávací řízení - výběr vhodného zadávacího řízení, nebyl porušen systém zákazu dělení VZ, co náleží k jedné veřejné zakázce dle NOZ (součástí, příslušenství), výklad § 36 odst. 3 ZVZ
 • Relevantní činnosti, definování základních pojmů (terminologie), rozdělení VZ
 • Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, VZMR
 • Námitky, výkon dohledu, nálezy ÚOHS
 • Zadávací dokumentace a odpovědnost za vymezení předmětu plnění, obvyklé chyby, rozšiřování veřejné zakázky a NOZ, odpovědnost  nelze přenést na dodavatele
 • Kritéria hodnocení nabídek, povaha nabídky dle NOZ
 • Posuzování a hodnocení nabídek, matematické metody – kvantifikovatelné, nekvantifikovatelné, ceny mimořádně nízké (neúplné nabídky) vymezení jakosti a standardu
 • Zásady sestavování smluv, druhy smluv - vady v předmětu plnění a změnách cen dle Občanského zákoníku
 • Obchodní podmínky pro VZ a dle NOZ, zvyklosti dle NOZ, vykládací pravidla
 • Rámcové smlouvy, veřejná soutěž o návrh, zjednodušené zadávací řízení, zjednodušený režim § 124
 • Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, možné změny závazku
 • Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU
 • NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V PROCESU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.
  V čem se nejvíce chybuje, co vede nejčastěji ke sporům. Řada příkladů
  z praxe lektora jak problémy odstranit.
 • Vícepráce – méněpráce, vícenáklady, uznatelné a neuznatelné náklady, změnová řízení apod.
 • Nejčastější problémy mezi příjemcem dotace, návratných finančních půjček a řídícími orgány
 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce, platební podmínek, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky
  z prodlení. Pozor na ustanovení Občanského zákoníku.
 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet - právní náležitosti,
  vyhl. č. 560/2006 Sb., správné třídění hmotného a nehmotného majetku, dodávek, služeb, stavebních prací
 • Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, záruka za jakost, odpovědnost za vady ve VZ dle NOZ
 • Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti
 • Rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 950 Kč bez DPH (2 360 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.