78-42-M/02 Ekonomické lyceum, zaměření Média a marketing

 • čtyřleté denní studium ukončené maturitou
 • nový zajímavý studijní obor se zaměřením na reklamu a PR
 • důraz je kladen na komunikační a prezentační dovednosti studentů
 • velký výběr při volbě cizích jazyků s možností ukončení státní závěrečnou zkouškou
 • studium pro přípravu na vysokou školu
 • uplatnění absolventů v reklamních a marketingových agenturách
 • součástí výuky je realizace školních projektů a odborných celoškolních her   

Profilové předměty:

 • Marketingová komunikace 
 • Public relations a média
 • Prezentační techniky
 • Základy tvůrčího psaní
 • Ekonomika

Maturitní předměty – školní část:

 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (marketingová komunikace, public relations média, ekonomika)
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (obhajoba maturitního projektu z oblasti marketingu)

Povinně volitelný předmět:

 • Národní a světová ekonomika
 • Účetnictví
 • Základy informačních technologií
 • Matematika
 • Cizí jazyk

Vzdělávací program obsahuje:

 • odborné předměty z oblasti ekonomiky, práva, marketingu, komunikace,
 • všeobecně vzdělávací předměty připravující na studium na vysokých školách,
 • cizí jazyky zaměřující se jak na zvládnutí komunikativních kompetencí všeobecného charakteru,
 • řízenou praxi v české podnikatelské sféře, zejména v marketingových odděleních a v mediální oblasti.

Uplatnění absolventa:

Absolventi mají širší rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, ale zároveň mohou využívat výhod odborného vzdělání, které je zaměstnavateli oceňováno.

Všeobecné vzdělání je podpořeno rozšířenou výukou jazyků, kde je kladen důraz na aktivní komunikaci a prezentaci v cizích jazycích.

Současně absolventi disponují znalostmi z oblasti výpočetní techniky, včetně základních operačních systémů, analytických a grafických softwarů. Ovládají principy moderního marketingového procesu, jako je plánování, vytváření ceny, propagace, distribuce a prodej.

Dokáží pracovat s informace pomocí statistických a analytických metod. Zároveň mají rozvinuty kreativní a komunikační schopnosti jak ve formě písemného tak i ústního projevu.

Výborné uplatnění naleznou zejména v marketingových agenturách a odděleních národních a nadnárodních společností, zároveň bývají vyhledáváni reklamními a mediálními agenturami. Snadno jsou zapojeni i v ekonomické oblasti.

Tento typ studia umožňuje vhodně skloubit odborné vzdělání s kvalitní přípravou na studijní obory většiny vysokých škol nejen ekonomického zaměření.