Školné

Školné na rok 2018/2019 za ročník studia:

Denní forma studia 24 900,- Kč
Dálková forma studia       24 500,- Kč

 

Stipendijní program

Žákovi může být přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium a sociální stipendium. Stipendium může být přiznáno jako částka jednorázová nebo jako částka vyplácená ve stanovených termínech. Kritériem pro přiznání prospěchového stipendia je aritmetický průměr známek ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za dané klasifikační období.